Narodowy Fundusz Zdrowia

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz_logo_C_kolor

– podstawą wpisu na listę oczekujących jest ważne skierowanie, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

– skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów (na zabiegi fizjoterapeutyczne).

– skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej ważne jest dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

– w poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Termin 12 miesięcy liczony jest od pierwszej porady lekarskiej udzielonej na podstawie danego skierowania.

– porady w ramach kontynuacji leczenia odbywają się bez konieczności przedstawienia nowego skierowania do poradni, jeżeli wynikają z planu leczenia ustalonego przez lekarza prowadzącego.

– fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia (skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne) wydanego przez lekarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne nie jest tożsame ze skierowaniem do poradni rehabilitacyjnej.

– skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

– skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

 1. pieczęć nagłówkową zawierającą oznaczenie podmiotu :
    • nazwę podmiotu,
    • kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), zwany dalej „kodem resortowym”, stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, – czyli numer księgi rejestrowej
    • nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu – w przypadku podmiotu leczniczego,
    • nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,
    • nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne;
    • VIII cz. kodu resortowego, jeśli została nadana.
 1. numer aktualnej umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 2. imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL,
  a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. rozpoznanie w języku polskim;
 4. kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
 5. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
 6. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 7. zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
 8. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

– pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

– w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.

– w karcie zabiegów fizjoterapeutycznych pacjent lub jego opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia podpisem.

– na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej kieruje lekarz oddziału rehabilitacyjnego, reumatologicznego, urazowo – ortopedycznego, neurologicznego lub lekarz poradni: rehabilitacyjnej, reumatologicznej, urazowo-ortopedycznej neurologicznej.

– krioterapia ogólnoustrojowa obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej polegające na pobycie pacjenta w kriokomorze, wraz z kinezyterapią po wyjściu z komory trwającą min. 30 minut.

– NFZ finansuje wykonanie u jednego pacjenta do 10 zabiegów w jednym zaplanowanym cyklu terapeutycznym. Nie więcej niż dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego dla jednego pacjenta.

– przed pierwszym wejściem do kriokomory obowiązkowo wykonywane jest wstępne (kwalifikujące) badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza.

– przed każdym kolejnym wejściem pacjenta do komory konieczny jest pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.

– rehabilitacja ogólnoustrojowa w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadku schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

– finansowane przez NFZ świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane w Ośrodku lub Oddziale Rehabilitacji Dziennej są udzielane pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

– skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w Ośrodku lub Oddziale Rehabilitacji Dziennej może wystawić:

 1. lekarz oddziału:

   • urazowo – ortopedycznego;

   • chirurgicznego;

   • neurochirurgicznego;

   • neurologicznego;

   • reumatologicznego;

   • chorób wewnętrznych;

   • onkologicznego;

   • urologicznego;

   • ginekologicznego;

   • pediatrii;

   • endokrynologii dziecięcej;

   • diabetologii dziecięcej;

   • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej

 1. lekarza poradni:
   • rehabilitacyjnej;
   • urazowo-ortopedycznej; 
   • neurologicznej;
   • reumatologicznej;
   • poradni wad postawy;
   • endokrynologii dziecięcej;
   • diabetologii dziecięcej;
 1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

– lekarz Ośrodka lub Oddziału Rehabilitacji Dziennej po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego na podstawie skierowania i aktualnej dokumentacji medycznej.

– czas trwania rehabilitacji w Ośrodku lub Oddziale Rehabilitacji Dziennej wynosi od 3 do 6 tygodni, 5 dni w tygodniu, a każdy pacjent ma zleconych nie mniej niż 5 zabiegów dziennie.

świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych, są udzielane pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń, a wymagają rehabilitacji leczniczej.

– skierowanie do poradni rehabilitacyjnej (w warunkach domowych) może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

– Skierowanie na rehabilitację (tj. na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych) jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 1. specjalistę w dziedzinie:

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej;

 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej;

 • reumatologii;

 • neurologii;

 • neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii;

 • chirurgii lub chirurgii ogólnej;

 • chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

 1. lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej;

 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii;

 • neurologii;

 • neurochirurgii;

 • chirurgii ogólnej;

 • ortopedii i traumatologii, lub

 1. lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej;

 • balneologii i medycyny fizykalnej;

 • reumatologii;

 • neurologii;

 • neurochirurgii;

 • chirurgii ogólnej;

 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

– skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione w celu zrealizowania porady lekarskiej w warunkach domowych nie jest tożsame ze skierowaniem na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych, którego celem jest realizacja przez fizjoterapeutę konkretnych zabiegów zleconych przez lekarza.

– skierowanie na cykl zabiegów w warunkach domowych powinno zawierać:

 1. pieczęć nagłówkową zawierającą oznaczenie podmiotu :

    • nazwę podmiotu,

    • numer księgi rejestrowej,

    • nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu – w przypadku podmiotu leczniczego,

    • nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,

    • nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne;

    • VIII cz. kodu resortowego, jeżeli została nadana

 1. numer aktualnej umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

 2. imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL,
  a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 3. rozpoznanie w języku polskim;

 4. kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;

 5. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;

 6. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;

 7. zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;

 8. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

– skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych może być wystawione pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;

 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;

 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

– skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych powinno zostać zarejestrowane przez pacjenta nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

– czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

– częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb pacjenta.

– Centrum Medyczne i Rehabilitacji KRIOSONIK prowadzi listy oczekujących na udzielenie świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umową z NFZ.

– na listę oczekujących można zapisać się:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem pełnomocnika,
 • telefonicznie,
 • elektronicznie tj. drogą mailową na adres właściwej placówki.

– zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

– podstawą wpisu na listę oczekujących jest ważne skierowanie. Na podstawie jednego skierowania świadczeniobiorca może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

– pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, na podstawie którego dokonano wpisu na listę oczekujących, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. W przypadku skreślenia pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca pacjentowi oryginał skierowania.

– w przypadku gdy pacjent nie może stawić się u świadczeniodawcy w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

– w przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Pisemny wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.